Kameleon Logo 01

KAMELEON – edycja V

Międzyszkolny Konkurs

„Historia Ossowa śladami ks.I.Skorupki”

 

CELE KONKURSU

 • Rozwijanie zainteresowań historycznych oraz zdolności twórczych dzieci i młodzieży,
  w tym regionu Ossowa;
 • Rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów z zakresu informatycznego;
 • Promowanie historii oraz patrona szkoły

 REGULAMIN KONKURSU

 • Konkurs trwa do 10 czerwca 2016 r. (piątek)
 • Uczestnikami konkursu „Historia Ossowa śladami ks.I.Skorupki”  ( z naciskiem na miejsca historyczne)
  mogą być uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych i klas I-III gimnazjalnych.
 • Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną samodzielnie wykonaną pracę w postaci prezentacji multimedialnej w PowerPoint lub w formie filmu.
 • Uczestnicy swoje prace dostarczają na płycie CD (każda płyta musi być opisananazwiskiem
  i imię uczestnika, klasa, nazwa szkoły i telefon kontaktowy
  ) – każdą płytę dostarczamy
  w oddzielnych kopertach. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia płyt CD lub problemy
  z odtworzeniem  pracy znajdującej się na nośniku, a także nie rozpatruje reklamacji związanych
  z uszkodzeniem.
 • Prezentacja powinna zawierać min.25 slajdów – mak. 50, w tym stronę tytułową oraz bibliografię.
 • Prace w momencie zgłoszenia przechodzą na własność organizatora i nie podlegają zwrotowi.
 • Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jej publikację, prezentację lub wykorzystanie przez organizatora do celów promocji.
 • Prace konkursowe uczniów należy dostarczyć przez szkoły listownie (przesyłka powinna być sztywno opakowana) lub osobiście (do sekretariatu) Zespołu Szkół w Ossowie z dopiskiem „KAMELEON
  najpóźniej do 10 czerwca 2016r. (piątek) do godziny 12.00.
 • Do prac konkursowych osoba odpowiedzialna w każdej szkole za Konkursu przekazuje do Zespołu Szkół
  w Ossowie zbiorczą imienną listę zgłoszonych prac z podziałem na kategorie SP lub GIM.
 • Do każdej pracy należy dołączyć wyrażenie zgody przez rodziców ucznia na publikowanie danych osobowych (załącznik nr 1)
 • Prace konkursowe oceniane będą w dwóch przedziałach wiekowych:
  • Pierwszym – dla uczniów szkół podstawowych klas IV-VI
  • Drugim – dla uczniów szkół gimnazjalnych klas I-III

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 • Komisja Konkursowa powołana przez organizatora dokona oceny prac do dnia 16 czerwca 2016r.
 • Komisja Konkursowa wyłoni w każdej grupie wiekowej 1 najlepszą prace
 • Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora konkursu
  http://www.zsossow.pl/  – do 16 czerwca 2016r.
 • Nagrodzeni uczniowie i ich opiekunowie zostaną powiadomieni o werdykcie jury telefonicznie
  oraz formie odbioru dyplomów i nagród dla uczestników.
 • Prace nagrodzone będzie można obejrzeć podczas uroczystości związanych z Ossowem i Patronem Szkoły
  w roku szkolnym 2016/17.
 • Dla zwycięzców w każdej kategorii przewidziane są drobne nagrody
 • Praca nie spełniająca wymagań, nie będzie oceniania.
 • Decyzja Komisji Finałowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

ZASTRZEŻENIA ORGANIZATORA

 • Organizator nie bierze odpowiedzialności za zniszczenie przesyłki.
 • Prace i protokoły, które dotrą do szkoły po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę.
  Liczy się data wpłynięcia pracy do sekretariatu szkoły.
 • Biorąc udział w konkursie, uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac konkursowych w celach reklamowych oraz prawo do umieszczania nazwisk zwycięzców konkursu na (w prasie, telewizji, na stronach internetowych, katalogach i plakatach wystaw oraz we wszelkich innych wydawnictwach).
 • Z chwilą nadesłania prace przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane.

 

KOORDYNATOR  DO  SPRAW  KONKURSU „KAMELEON” – mgr Monika Włodarczyk

Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerami telefonu (022) 786 10 18.

 

Do pobrania:

Regulamin konkursu

Zgłoszenie

Oświadczenie