Historia

Historia szkoły

Szkoła podstawowa im Ks. Ignacego Skorupki powstała na początku XX wieku. W pierwszych latach istnienia odbywało się nauczanie tajne w domach prywatnych, które obejmowało dzieci ze wsi Ossów
i Turów. Stan taki trwał do roku 1919, kiedy w wolnej Rzeczypospolitej zorganizowano placówki ośœwiatowe, powołując do życia Publiczną Szkołę Powszechną w Ossowie.

W sierpniu 1920 roku na polach wsi Ossów rozegrała się decydująca bitwa wojsk polskich i Związku Radzieckiego. 14 sierpnia 1920 roku ochotnicy i uczniowie gimnazjów warszawskich ze swoim kapelanem księdzem Ignacym Skorupką zatrzymali najazd nieprzyjaciela na Warszawę. Uczniowie szkoły w Ossowie przez cały okres międzywojenny otaczali opieką cmentarz poległych w tej bitwie.
Szkoła Powszechna w Ossowie otrzymała imię bohaterskiego kapelana, a weterani wojny ufundowali sztandar, który przekazali szkole w 1939 roku. W okresie okupacji hitlerowskiej i przez okres Polski Ludowej proporzec był przechowywany w kościele św. Trójcy w Kobyłce.

Najważniejsze wydarzenia z życia szkoły:

 • Budowa nowej szkoły w latach 30-tych XXw. Przerwana wybuchem II wojny światowej
 • Sprowadzenie w 1947r. spod Grudziądza poniemieckiego baraku, w którym dzieci i młodzież uczyła się przez blisko 50 lat
 • 24 września 1978r. odbyła się na Ossowskim cmentarzu pierwsza masowa uroczystość patriotyczno-religijna, na której uczniowie mogli oficjalnie wysłuchać treści nawiązujących do bitwy z 1920r.
  Wtedy również została poświęcona ossowska kaplica.
 • Udział szkolnej społeczności w uroczystościach upamiętniających 75-tą rocznicę Bitwy Warszawskiej
  z udziałem prezydenta Lecha Wałęsy
 • 15 września 1994r. zastępca burmistrza miasta Wołomin Krzysztof Antczak w obecności uczniów szkoły, mieszkańców Ossowa i zaproszonych gości przekazał Pani dyrektor
  Jadwidze Zgiet plac pod rozpoczęcie budowy nowej szkoły.

  Na wykonanych fundamentach szkoły w dniu 4 maja 1995 roku odbyła się uroczystość poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego. Po uroczystej Mszy Świętej odprawionej przez Ks. Prałata Kazimierza Konowrockiego w kaplicy na cmentarzu poległych wszyscy uczniowie wraz
  z nauczycielami oraz zaproszonymi gośćmi przybyli na plac budowy nowej szkoły.
  Była to uroczystość środowiskowa z udziałem zaproszonych najwyższych władz gminy z Burmistrzem Jerzym Mikulskim, Radnym Konradem Rytlem, Sołtysem Teres Lipką oraz OSP. Uroczystość prowadziła dyrektor szkoły Jadwiga Zgiet. Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie Czesław Sitarz odczytał Akt Erekcyjny, który został wmurowany razem z kamieniem węgielnym.
  Kamień węgielny pochodzi z pola bitwy w Ossowie, z miejsca śmierci Ks. Kapelana Ignacego Skorupki. Poświęcenia placu budowy dokonali ks. Proboszcz z Kobyłki i ks. Bronisław Micek prefekt uczący
  w szkole w Ossowie. Uroczystość podsumował Burmistrz gminy Wołomin Jerzy Mikulski.
  Imprezę zakończyła część artystyczna, nad której przebiegiem czuwała pani Teresa Swat.
  Rada nowej kadencji kontynuowała inwestycje, kończąc nowoczesny budynek w sierpniu 1997 roku. W 77 rocznicę „Cudu nad Wisłą” Rada Miejska w Wołominie podjęła uchwałę o nadaniu, a właściwie przywróceniu imienia szkole w Ossowie Ks. Ignacego Skorupki, jako wotum za zwycięstwo
  i bohaterską postawę ks. Kapelana.
  Uroczyste otwarcie szkoły poprzedzone mszą świętą w kaplicy odbyło się 1 września 1997 roku. Tego dnia przekazano uczniom dwa sztandary – jeden z 1939r, który prawie 60 lat był przechowywany w Kobyłce i drugi, nowy, ufundowany przez licznych absolwentów – mieszkańców Ossowa i Turowa.
 • Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 3 XI 1997r. postanowiono założyć ognisko TPD
 • 20 czerwca 1998r. odbyła się w szkole w Ossowie uroczystość przekazania makiety obrazującej bitwę z 1920 roku. W uroczystości wzięły udział władze miasta Wołomin, przedstawiciele wolska, duchowieństwa oraz delegacja szkół z opiekunami z całej gminy. Fragment makiety został wystawiony dla zwiedzających w jednej z sal szkolnych. Makietę wykonało w darze wojsko.
 • 26 września 1999r. o godz. 16:00 do szkoły przybył ks. Jan Twardowski.
  W progu placówki powitały go dzieci bukietami jesiennych kwiatów i poprosiły o wpisanie do szkolnej księgi pamiątkowej. Recytowały również wiersze poety i śpiewały pieśni. Spotkanie z ks. Twardowskim było ważnym wydarzeniem dla Ossowa i okolic.
 • W 80 rocznicę bitwy zwanej „Cudem nad Wisłą” odbyły się w Ossowie uroczystości z udziałem władz państwowych i kościelnych. W tym dniu został uroczyście odsłonięty i poświęcony pomnik ks. Ignacego Skorupki. Autorem postumentu jest prof. Czesław Dźwigaj z Krakowa.
  • Jestem dumny z tego pomnika, jestem szczęśliwy, że możemy otwarcie czcić naszą ciężką drogę do niepodległości – powiedział premier Jerzy Buzek w Ossowie 15 sierpnia 2000r. podczas odsłonięcia budowli, którą poświęcił biskup Kazimierz Romaniuk.
  • Ten pomnik czci nie tylko bohaterskiego księdza, ale cały naród za naszą drogę do wolności – powiedział premier.

Razem z pomnikiem księdza majora Ignacego Skorupki, który stoi przed szkołą, zbudowano pawilon ekspozycyjny Bitwy Warszawskiej w Ossowie. To jedyny tego rodzaju obiekt w Polsce. Budynek wybudowano dzięki wielkiemu zaangażowaniu osobistemu i materialnemu członków komitetu i życzliwości osób prowadzących działalność gospodarczą na terenie powiatu wołomińskiego. Pawilon jest przystosowany do prowadzenia lekcji historii dla dzieci i młodzieży.

 • Od 1 stycznia 2012r. Uchwała Nr XX- 91/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 29 października 2012 roku powstaje samorządowa instytucja kultury pod nazwą Park KulturowyOssówWrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku, która przejmuje od szkoły pawilon ekspozycji Bitwy Warszawskiej w Ossowie.

Dyrektorzy ossowskiej szkoły w poszczególnych latach:

 • Emilia Przewoźnik (kierownik) do 1955
 • Henryk Gałecki od 1955
 • Kazimierz Szewczuk 1961-1972
 • Emilia Czarniecka 1972-1984
 • Krystyna Chodkowska 1984/85
 • Jadwiga Zgiet 1990-1999
 • Ewa Śliwińska 1999-2005
 • Elżbieta Maria Kozłowska 2006-2011
 • Anna Zalewska 2011-2017
 • Przemysław Strzelczyk 2017-