2014 LPKoPW Logo

Powiatowy Konkurs o powstaniu warszawskim

Regulamin Powiatowego Konkursu1. Komitet organizacyjny Powiatowego Konkursu o powstaniu warszawskim:

 • Bogdan Grzenkowicz – Przewodniczący Klubu Gazety Polskiej w Kobyłce im. Rotmistrza Witolda Pileckiego,
 • Zofia Pilecka-Optułowicz – córka Witolda Pileckiego,
 • Andrzej Pilecki – syn Witolda Pileckiego,
 • Krzysztof Kosior – prawnuk Witolda Pileckiego,
 • Tadeusz Płużański – historyk, dziennikarz,
 • Andrzej Melak – prezes Komitetu Katyńskiego,
 • Wojciech Boberski – wiceprezes Stowarzyszenia „Polska Jest Najważniejsza”,
 • Paweł Piekarczyk – polski bard,
 • Adam Borowski – działacz niepodległościowy w PRL,
 • Marzena Rusiniak, Jacek Lewczuk, Anna Lewczuk – członkowie Klubu Gazety Polskiej w Kobyłce im. Rotmistrza Witolda Pileckiego,
 • Remigiusz Pracz – nauczyciel historii Zespołu Szkół w Ossowie.

1.1.  Organizator:

 • Klub Gazety Polskiej w Kobyłce im. Rotmistrza Witolda Pileckiego.

1.2.  Współorganizator:

 • Zespół Szkół w Ossowie.

1.3.  Patronat honorowy:

 • Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej,
 • Instytut Pamięci Narodowej,
 • Muzeum Powstania Warszawskiego,
 • Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej,
 • Ks. Dziekan Jan Andrzejewski – proboszcz Bazyliki Świętej Trójcy w Kobyłce,
 • Marszałek Sejmu Marek Jurek,
 • Poseł na Sejm RP Mariusz Błaszczak,
 • Starosta Powiatu Wołomińskiego – Piotr Uściński.

1.4.  Patronat:

 • Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński,
 • Fundacja „Łączka”,
 • Fundacja „Polskiego Państwa Podziemnego”,
 • Stowarzyszenie Pamięci Powstania Warszawskiego 1944.

1.5.  Patronat medialny:

 • Gazeta Polska Codziennie,
 • Niezależna.pl,
 • Patria,
 • Życie Powiatu.

 

2. Cele konkursu:

2.1. Uczczenie 70. rocznicy powstania warszawskiego,
2.2. Budzenie i utrwalanie dumy z dziedzictwa narodowego,
2.3. Zainteresowanie uczniów historią naszego narodu, oraz budzenie w nich poczucia dumy z bycia Polakiem,
2.4. Pogłębienie wiedzy historycznej,
2.5. Rozwijanie twórczego myślenia, wyzwalanie wyobraźni, kreatywności,
2.6. Doskonalenie umiejętności samodzielnego poszukiwania, gromadzenia i selekcjonowania informacji w różnych źródłach,
2.7. Propagowanie wiedzy o przyczynach, przebiegu i skutkach powstania warszawskiego,
2.8. Propagowanie wartości, ideałów i postaw uczestników ruchu oporu w okresie II wojny światowej.

 

3. Organizacja konkursu:

3.1. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prac na temat powstania warszawskiego.
3.1.1.  Tematem pracy może być postać wybranego dowódcy, żołnierza, oddziału,
3.1.2.      Praca może także dotyczyć potyczki, konkretnej walki itp.

 

3.2. Termin konkursu:
3.2.1. 
Rozpoczęcie konkursu: 05 września 2014 r.
3.2.2. 
Zakończenie konkursu: 27 października 2014 r.

 

4. Uczestnicy:

 • Konkurs skierowany jest do uczniów szkół powiatu wołomińskiego:

4.1. Uczniowie szkół podstawowych I-III,
4.2. Uczniowie szkół podstawowych IV-VI,
4.3. Uczniowie szkół gimnazjalnych I-III,
4.4. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

 

5. Forma konkursu:

5.1. Dla uczniów szkół podstawowych kl. I-III:
Powstanie warszawskie jako motyw w malarstwie”
Praca plastyczna lub rysunek (format minimum A4).

5.2. Dla uczniów szkół podstawowych kl. IV-VI:
„Plakat z okazji 70. rocznicy powstania warszawskiego”
Wykonanie plakatu formatu A3 dotyczącego 70. rocznicy powstania warszawskiego.

5.3. Dla uczniów szkół gimnazjalnych:
Dzieci w powstaniu warszawskim”
Praca poświęcona Najmłodszym Bohaterom, zadania, służba najmłodszych Powstańców, Harcerska Poczta Polowa, Szare Szeregi.

Wielkość pracy pisemnej minimum 4 strony w formacie A4 (czcionka komputerowa Times New Roman 12, akapit 1.5 wiersza).

5.4. Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych:
„Wydarzenia powstania warszawskiego oczami uczestnika”
Praca może mieć formę listu lub pamiętnika. Uczeń jest uczestnikiem powstania warszawskiego, wciela się w jedną postać. Należy podać dokładny dzień, w którym zapiski powstały. Wydarzenia opisywane w pracy muszą nawiązywać do rzeczywistych zdarzeń z przebiegu powstania, które rozegrały się we wskazanym dniu. Wcielając się    w konkretną postać należy ją przedstawić. Do pracy należy dołączyć źródło informacji    o kalendarium powstania.

Wielkość pracy pisemnej – minimum 4 strony w formacie A4 (czcionka komputerowa Times New Roman 12, akapit 1.5 wiersza).

Prace konkursowe należy złożyć w 2 egzemplarzach, na płytach CD, DVD.
Forma złożenia prac konkursowych: list polecony, sekretariat szkoły.
Dopuszcza się wysłanie prac konkursowych pocztą elektroniczną na adres organizatora konkursu.

Koperta pracy powinna być opatrzona napisem:
„Powiatowy Konkurs o powstaniu warszawskim”.

 

6. Miejsce składania prac:

Zespół Szkół w Ossowie ul. Matarewicza 148, 05-230 Kobyłka
adres poczty elektronicznej: sekretariat@zsossow.pl

 

7. Komisja Konkursowa, wyłoniona przez Komitet Organizacyjny dokona oceny wszystkich prac konkursowych w kategoriach uwzględniając:

7.1. poprawność historyczną treści,
7.2. kompletne ujęcie i wyczerpanie tematu zakreślonego w tytule pracy, w oparciu  o wskazane źródła,
7.3. dobór materiałów źródłowych, np.: dokumenty, relacje, fotografie itp.,
7.4. atrakcyjność wykonania,
7.5. estetykę wykonania.


8.
Organizator powiadomi uczestników o wynikach Konkursu w terminie do: 14 listopada 2014 r. na stronach internetowych Organizatora: www.kgpkobylka.pl i Współorganizatora: www.zsossow.pl.

 

9. Prace pisemne i prezentacje mają charakter wyłącznie indywidualny.

10. Plagiaty nie będą rozpatrywane. Materiały graficzne, dźwiękowe i wszelkie zapożyczenia obecne w tekście prac na zasadach cytatu wymagają opatrzenia przypisami. Organizatorzy zachęcają do obszernego opracowywania przypisów.

11. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do określenia, a w razie uzasadnionej konieczności zmiany nagrody głównej, jak i pozostałych nagród.

 

12. Razem z pracami należy wysyłać następujące informacje:

12.1.  Imiona i nazwiska, adresy poczty elektronicznej oraz ewentualnie telefony kontaktowe autorów prac i opiekunów naukowych (nauczycieli),
12.2. Podpisany formularz zgody rodziców/opiekunów prawnych autorów prac na bezpłatne wykorzystanie pracy w druku, publikacji internetowej, medialnej lub na eksponowanie jej w innych miejscach, łącznie z podaniem imienia, nazwiska, klasy i szkoły autora pracy, w celu popularyzacji Powiatowego Konkursu o powstaniu warszawskim, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Załącznik nr 1).


13.
Nadesłane na Konkurs prace wraz z załącznikiem nie będą zwracane uczestnikom i zostaną zarchiwizowane przez Komitet Organizacyjny Powiatowego Konkursu o powstaniu warszawskim. Organizatorzy dopuszczają możliwość przetwarzania i rozpowszechniania prac w całości lub fragmentarycznie.


14.
Planowane uroczystości wręczania nagród: 14 listopada 2014 r. godz. 11.00 w Zespole Szkół w Ossowie, ul. Matarewicza 148.


15. ozstrzygnięcie konkursu
:

15.1.  Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji lub zaskarżeniu.
15.2. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronach internetowych współorganizatorów konkursu. Autorzy prac, które otrzymają wyróżnienia, zostaną nagrodzeni nagrodami rzeczowymi,
15.3. Organizatorzy dopuszczają możliwość przyznawania nagród specjalnych.


16. Komunikacja i promocja
POWIATOWEGO KONKURSU O POWSTANIU WARSZAWSKIM:

Telefonem kontaktowym organizatorów jest numer Przewodniczącego Klubu Gazety Polskiej w Kobyłce im. Rotmistrza Witolda Pileckiego – p. Bogdana Grzenkowicza – 506-036-316.

Kontaktowy adres poczty elektronicznej: konkurs@kgpkobylka.pl

NIE JEST TO ADRES PRZYSYŁANIA PRAC KONKURSOWYCH.

Organizatorzy przewidują możliwość kontaktu z uczestnikami i sympatykami POWIATOWEGO KONKURSU O POWSTANIU WARSZAWSKIM poprzez stronę internetową lub profile na portalach społecznościowych.

 

Oficjalna strona internetowa Konkursu: http://www.kgpkobylka.pl