Projekt edukacyjny w GIM – „Moja przyszłość”

Miło Nam poinformować, że Gmina Wołomin zakwalifikowała się do udziału w  projekcie edukacyjnym „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość”, który realizowany jest w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

efs_1


Na realizację Gmina Wołomin otrzymała środki finansowe w wysokości 196.080,00 zł

(po 24.510,00 zł dla każdej ze szkół zakwalifikowanych do projektu).

Projekt realizowany będzie od września 2014 r. do czerwca 2015 r. w  następujących szkołach:

 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Duczkach,
 • Gimnazjum w Ossowie,
 • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ignacego Łukasiewicza,
 • Gimnazjum w Czarnej,
 • Gimnazjum Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marynarki Wojennej RP w Wołominie,
 • Szkoła Podstawowa w Czarnej,
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marynarki Wojennej RP w Wołominie,
 • Sportowe Gimnazjum Nr 5 im. Polskich Olimpijczyków.

Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dziewcząt i chłopców, poprzez udział w dodatkowych zajęciach podzielonych na 3 bloki tematyczne:

 • zajęcia nauki języka obcego,
 • zajęcia z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych,
 • zajęcia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno – zawodowym.

Rekrutacja do grup projektowych liczących do 25 osób, odbędzie się w terminie
od 22 do 26 września 2014r. w wyżej wymienionych szkołach.

Zapraszamy  rodziców/prawnych opiekunów uczniów i uczennic ww. szkół do zapoznania się z REGULAMINEM NABORU DO GRUP PROJEKTOWYCH.

Osoby  zainteresowane udziałem ich dziecka w projekcie prosimy o wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO DZIECKA i dostarczenie go wraz z wymaganymi dokumentami do szkoły.

Projekt „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie  do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

Dokumenty do pobrania na stronie Urzędu Miejskiego w Wołominie:
http://wolomin.org/home/Aktualnosci/Nowe-szanse-dla-wo%C5%82ominskich-uczniow.aspx